ആരാരും അറിയാതെ മോഹിച്ചപ്പെണ്ണ് / #mobileshootfilm#josevk#Malayalamcomedy#shortfilm#2019

ആരാരും അറിയാതെ മോഹിച്ചപ്പെണ്ണ് / #mobileshootfilm#josevk#Malayalamcomedy#shortfilm#2019

Video Channel: Jose vk Jose vk

ആരാരും അറിയാതെ മോഹിച്ചപ്പെണ്ണ് /
#story#direction#editing :- Jose vk /
#actor :- joshua jose / jose vk
#mobilecamera :- jomon jose .
#familystory #ShootonvivoY95phon #bestperforms #videography #myRoyalEnfield350 #location#Kecheryriver #KeralaTourism#near #GuruvayurTemple #Thrissur #Kerala #India #bestfunnycomedy #jokingsmedia

Tags:
ആരാ
Loading...