ഉണ്ടയിലെ ആശയം | Resourcefulness | Unda Review

ഉണ്ടയിലെ ആശയം | Resourcefulness | Unda Review

Video Channel: ബല്ലാത്ത പഹയൻ - Ballatha Pahayan

ഉണ്ട (Unda) സിനിമ കണ്ടു... ഇഷ്ടപ്പെട്ടു... അത് മാത്രമല്ല.. അതിൽ ചില നല്ല ആശയങ്ങൾ തോന്നി.... Resourcefulness ആണ് പ്രധാനം.... അതായത്...പരിമിതികളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അതിനു പുറമെ ഉയരാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന്റെ കഴിവ്... നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന തിരിച്ചറിവും... എല്ലോരും കലക്കി... :)

ന്നാപ്പിന്നങ്ങന്യാക്കാം
-പഹയൻ-
Subscribe on YouTube
http://pokeclip.com/c-UCNqJ...
Instagram: http://www.instagram.com/instapahayan/
Twitter: http://twitter.com/vinodnarayan

ഉണ്
Loading...