වාහන හිමියන් කරන වැරදි 5ක් Mistakes car owners do by RodaHathara.com

වාහන හිමියන් කරන වැරදි 5ක් Mistakes car owners do by RodaHathara.com

Video Channel: Roda Hathara

වාහනයක් ගන්නද? දාන්න ඇඩ් එක -- http://RodaHathara.com ලංකාවේ නැගල එන ඔන්ලයින් කාර් සේල් එක..

This video is about 5 mistakes car owners do. As a car owner you also make certain mistakes with your cars. Mistakes car owners do must be read and watched by anybody having a car. Because certain mistakes can lead into big damages.

Mistakes car owners do is a sinhala video. if you want to know what are the mistakes car owners do, you can watch this video about mistakes car owners do and learn lots of things about those mistakes.

වාහ
Loading...