நிலவை தினமும் கவனியுங்கள். அமாவாசை முதல் பௌர்ணமி. #spacescience Trace the moon, pl science

நிலவை தினமும் கவனியுங்கள். அமாவாசை முதல் பௌர்ணமி. #spacescience Trace the moon, pl science

Video Channel: PL Science Fun

Discussion between Senior and Junior

Observe Moon in the sky | Locate the moon in the sky SPACE SCIENCE SERIES PL SCIENCE

MATHI special 10-10-19
மதியை மதிப்போம்
நிலவை ரசிப்போம் Space science #2 Moon in sky.

#moon
#vikramlander
#isro
#nature
moon in sky....

நில
Loading...